Papiamento Dictionary

Yerno -


Casa di bo yiu muher. 
English: Step-son

Yuwana -

Un reptiel color berde. 
English: Green iguana